“Dievs dāvājis cilvēkam mūziku, kas palīdz mums ar Viņu un savā starpā satikties…” (J.Kundziņš)

Get Adobe Flash player

Guntis_KalmeLELB mācītājs, „Lutera Akadēmijas” docents, Profesora Roberta Feldmaņa fonda dibinātājs un valdes priekšsēdētājs, teoloģijas zinātņu doktors, filozofijas bakalaurs, vēsturiski – teoloģisku grāmatu autors,

 

Grāmatas „Mūsu Virsgani”

teksta un koncepta autors

Nodaļas „Arhibīskaps Teodors Grīnbergs” autors
 

 

 

Dr.theol., Guntis Kalme 

dzīves un darba gājums

(curriculum vitae)

Dzimšanas gads: 1959

Izglītība:

1977.-1982   Studijas LU Vēstures un filozofijas fakultātes filozofijas nodaļā

1986.-1990   Studijas LELB Teoloģijas seminārā

1993.-1994   Studijas Concordia Seminary ASV, maģistrantūra

1999.-2005   Studijas Concordia Seminary ASV, doktorantūra

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:

1982. Diplomēts filozofs, lektors

1990. Teoloģijas licenciāts (LELB Teoloģijas seminārs)

1996. MA Theol. (Concordia Seminary, ASV)

2005. Teoloģijas doktors, PhD (Concordia Seminary,  ASV)

2005. Lutera akadēmijas lektors

Nodarbošanās:

1981.–1985. Rīgas 2. medicīnas skola, filozofijas, ētikas, estētikas pasniedzējs, grupas audzinātājs, skolas zinātniskā pulciņa vadītājs,

1985.–1987. Rīgas Ūdensvadu un kanalizācijas pārvalde, operators,

1987.– Umurgas, Ēveles, Burtnieku, Matīšu, Rīgas Augšāmcelšanās ev.-lut.

draudzes, mācītājs (dažādos laikos),

1990.–1996. Latvijas Bībeles Biedrība, prezidents, ģenerālsekretārs, Bībeles Teksta komisijas koordinators,

1996.–1997. Latvijas ev.-lut. Baznīcas mācītāju sagatavošanas un Izglītības programmas vadītājs

1997.–1999. Lutera Akadēmijas prorektors, pasniedzējs,

2003. 06.-08. NAA AZPC vadošais pētnieks,

2005.-2007. Lutera akadēmijas Pedagoģiskās nodaļas vadītājs,

2005.- 2012. Lutera akadēmijas lektors,

2007– patlaban NBS militārkapelānu lektors.

2010.12. – 2011.03 Lutera Akadēmijas Valdes loceklis, mācību procesa vadītājs.

2010 – patlaban Pastorālās vadības institūta direktors.

2012 – patlaban Lutera akadēmijas docents.

Zinātniski pētnieciskā darbība:

Referāts: Subjekta identitāte S.Kirkegora antropoloģijā: teoloģiskie un filozofiskie aspekti. Sestie kirkegoriskie lasījumi, Filozofijas un Socioloģijas Institūts, R., 2013.

Referāts: M.Lutera sv. Vakarēdiena izpratnes attīstība. R., Lutera akadēmija, 31.11.2013.

Referāts: Latviešu nacionālās un valstiskās apziņas noteicējfaktori šodienas situācijā/ Nacionālās apvienības Ētikas komisija, 26.09.2013.

Referāts: Kristus un mācītāja garīgā dzīve/ Rīgas mācītāju konvents, 10.04.2013.

Referāts: National identity, globalization and the ethical responsibility of a philosopher, (angļu valodā) / Starptautiska zinātniskā konference: Kā mēs varam būt kopā: Sociālā fenomenoloģija par kopību veidošanos, Rīga, Latvija, 2012.06.– 07.12.

Referāts: Vēsturnieka atbildība par vēsturi: nacionālo identitāti konstituējošais aspekts. Starptautiskā zinātniskā konference “Zinātnieka ētika: Latvija, Baltija, Eiropa”, Rīga, 2012.

Referāts: Šis laiks un sievietes loma valsts un kopienas attīstībā/ Biedrības „Latvijas sieviešu apvienības” 12.konference, 30.11.2012.

Referāts: Dr. Roberts Feldmanis – mācītājs un teologs”/ Baltijas valstu mācītāju konference Palangā, 16.-18.11.2012.

Referāts: Dr. M. Lutera krusta teoloģija, R., Lutera akadēmija, 31.11.2012.

Referāts: The theology and theo-practice of Dr. R. Feldmanis (angļu val.)/The conference of the international network of Baltic church-historians in Daugavpils (Latvia) on 6-8 09, 2012.

Referāts: “Dominējošie aspekti Livonijas Indriķa vēstures teoloģijā.” Konference Ikšķilē, 01.10.2011.

Referāts: Kristus „priekš mums” kā pastorālteoloģijas paradigma, Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūta, Rīgas Teoloģijas institūta, Lutera Akadēmijas rīkota ekumeniska starptautiska teoloģiska konference, Rīga, 25.-26.11.2012.

Referāts:Sv. Meinards – laikmets, misija, mācība Baznīcai un sabiedrībai.” Konference, veltīta Ikšķiles 825. gadadienai. 06.03.2010.

Referāts: “LR NBS kapelānu dienesta kalpošanas pamatprincipi un specifika”. 11. Baltijas jūras reģiona valstu militāro kapelānu konference, 9.oktobrī 2009.g.

Referāts: “LR NBS kapelānu dienesta kalpošanas specifika starptautiskajās miera uzturēšanas operācijās: Latvijas pieredze.” 11. Baltijas jūras reģiona valstu militāro kapelānu konference, 10.oktobrī 2009.g.

Referāts: “Tautas nacionālās un reliģiskās identitātes apzināšanās loma neatkarības atgūšanā”, Letonika. Otrais kongress, Nevardarbīgās pretošanās loma Latvijas neatkarības atjaunošanā, Latvijas Zinātņu Akadēmija, 2008.g.

Referāts: „Salīdzinot Florenska un Lutera antropoloģiju” Starptautiskā konference "Sastapšanās ontoloģija". Veltījums Pāvela Florenska 120. gadadienai, Rīga, LU, 05.-06.10.2007.

Referāts: „Pirmais Ticības apliecības loceklis šodienas teoloģisko izaicinājumu gaismā”. 2. Baltijas teoloģiskā konference, Burtnieki, 2007.29.-31.oktobrī.

Referāts: „Misticisma un logoisma sākotņu kultūrpotenciāls”. Starptautiska konference, Daugavpils Universitāte 2007.g. septembrī.

Referāts: „Ekumenisko ticības apliecību antropoloģijas atbilde mūsdienu izaicinājumiem” II Starptautiskā zinātniskā konference teoloģijā “Izaicinājumi kristīgai ticībai mūsdienu Latvijā un Eiropā” 2007.g. jūnijā.

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas:

 1. Pie pirmavotiem „pielūgsmes novadā”. Priekšvārds pirmajam Roberta Feldmaņa teoloģisko rakstu krājumam. XIII-XXVII lpp./ R.Feldmanis, Dzīvības avoti. Teoloģisko rakstu krājums I, R., PRFF, 2013.
 2. Livonijas Indriķa hronikas vēstures teoloģijas shēma, 4. laidiens (Ikškiles Almanahs, Ikšķile, 2012).
 3. Vēsturnieka atbildība par vēsturi: nacionālo identitāti konstituējošais aspekts. Starptautiskās zinātniskās konferences “Zinātnieka ētika: Latvija, Baltija, Eiropa” materiāli, Rīga, 2012, FSI, 161.-169.
 4. Salīdzinot Florenska un Lutera antropoloģiju. Sastapšanās ontoloģija. Florenska 120. gadadienai veltīts rakstu krājums. R, LU, Latvijas kultūras akadēmija, Baltijas starptautiskā akadēmija, 2010. 101.-123.lpp. krievu val.
 5. Sv. Meinards – laikmets, misija, mācība Baznīcai un sabiedrībai. Ikšķiles almanahs, 3. laidiens (Ikšķile, 2010) 17.-38.lpp.
 6. Roberts Feldmanis – Latvijas luterāņu Baznīcas vēstures patriarhs/ Roberts Feldmanis. Latvijas Baznīcas vēsture. (R, LMF: 2010), xxix-xxxvii. lpp.
 7. Ekumenisko ticības apliecību antropoloģijas atbilde mūsdienu izaicinājumiem, II Starptautiskā zinātniskā konference teoloģijā “Izaicinājumi kristīgai ticībai mūsdienu Latvijā un Eiropā” “Ejiet un māciet” Laterāna pontifikālās universitātes filiāļu Rīgas teoloģijas Institūta un Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūta žurnāls Nr. 1-2 (41), 2008, 237.-274. lpp.
 8. Tautas nacionālās un reliģiskās identitātes apzināšanās loma neatkarības atgūšanā, Latvijas Vēsture 2008, Nr. 2 (70) 13.-29.lpp. Arī: Letonika. Otrais kongress, Nevardarbīgās pretošanās loma Latvijas neatkarības atjaunošanā, Latvijas Zinātņu Akadēmija, 2008,  211.-240.lpp.
 9. Christus Victor – mācība un homīlija. Teoloģijas žurnāls Nr. 3. 2008.g.
 10. Mārtiņa Lutera sv. Vakarēdiena mācības attīstība/ Reformācijas teoloģisko ideju aizsākumi un attīstība: Juris Rubenis, red., Teoloģija: Teorija un Prakse. Mūsdienu Latviešu Teologu Raksti, I sēj., (R.: Zvaigzne, 2006), 85.-97. lpp.
 11. “Words written in golden letters” – a Lutheran Anthropological Reading of the Ecumenical Creeds – “for us” as the Constitutive factor of what it means to be Human, St. Louis, Concordia Seminary, 2005, 367 lpp.
 12. Latvia. The Encyclopedia of Protestantism vol. 3 Hans J. Hillebrand ed., New York, London: Routledge, 2004 p. 1067–1070.lpp.
 13. Latviešu Leģiona (1943-1945) karošanas māksla, Nacionālās Aizsardzības akadēmijas mājas lapā www.naa.mil.lv/azc.php?5 2003.g. 1-47 lpp.
 14. Mobilizācija Latviešu leģionā, Latvijas Vēsture. -  [Nr.]1 (2002), 84.-100.lpp.
 15. Bericht über die Tätigkeit der Bibelgesellschaft in Lettland 2001 300 Jahre lettische Bibelübersetzung durch Ernst Glück und ihr Einfluß auf die lettische Kulturgeschichte: neun Beiträge zum 3. Baltischen Seminar / hrsg. Claus von Aderkas. Lüneburg: Verlag Nordostdeutsches Kulturwerk, 2001. 123-9.lpp.
 16. Kristus – laika Kungs. 2000 Kristietība pasaules kultūrā : zin. konf., 2000.g., 12.-13.maijs, Rīga : [konf. materiāli] / red. Anita Kalniņa. Rīga: Vārds, 2000, 19-29.lpp.
 17. Conversion in a Post-Soviet Society, Missio Apostolica; Journal of the Lutheran Missiology vol. VII, No 2 (No14), Nov. 1999, saīsināti:

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos  17

2002.g. piešķirta Dītriha Andreja Lēbera stipendija.

Teoloģiski rediģētas grāmatas:

R.Feldmanis, Dzīvības avoti. Teoloģiski raksti I, R, PRFF, 2013.

R.Feldmanis Evaņģēliski – luteriskā Baznīca un dievkalpojums”

K.Beldavs “Mācītāji, kas nāvē gāja”

R.Feldmanis “Vienīgi Kristus”

Projekta vadītājs grāmatām:

R.Feldmanis, Dzīvības avoti. Teoloģiski raksti I, R, PRFF, R, 2013.

R. Feldmanis “Latvijas Baznīcas vēsture”

R.Feldmanis Evaņģēliski – luteriskā Baznīca un dievkalpojums”

R.Feldmanis “Vienīgi Kristus”

K.Beldavs “Mācītāji, kas nāvē gāja”

Organizējis starptautiskas konferences:

06.-08. 1996. „Sievietes doktrinālais un eklesioloģiskais statuss un funkcijas Baznīcā”

03.03. 1997. „Filips Melanhtons – personība un teoloģija”

01.12. 1997. „Reformācijas teoloģisko ideju aizsākumi un attīstība”

30.01.1998. „Netradicionālās reliģiskās kustības un to nelabvēlīgā ietekme sabiedrībā: garīgie, sociālie un tiesiskie aspekti”

05.09.1998. „Dzimumu teoloģija: jautājumi, problēmas un perspektīvas”

22.-23.1999. „Kristīgā Baznīca par laulību un ģimeni”

31.10.2008. “Reformācijas ietekme uz latviešu kultūru”,  uc.

Vietēja mēroga:

18.11.1998. „Latvija: Baznīca un valsts”

31.10. 2006 “Lutera Mazais katehisms” , uc.

Līdz šim lasītie akadēmiskie kursi un programmas:

Filosofija teologiem 2 kp,

Ētika 2 kp,

Lutera antropoloģija 1 kp,

Salīdzinošā teoloģiskā antropoloģija 1 kp,

Mūsdienu luteriskā antropoloģija 1 kp,

Luteriskās ticības apliecības I 2 kp,

Luteriskās ticības apliecības II 2 kp,

Lutera raksti 2 kp,

Pastorālteoloģija I 2 kp,

Pastorālteoloģija II 2 kp,

Dogmatika I 3 kp.

Dogmatika II 3 kp.

Dogmatika III 3 kp.

2011. 06. Rīgas Latviešu Biedrības projekta „Starpkultūru dialoga un komunikāciju prasmju attīstība personām, kuras sniedz pakalpojumus trešo valstu valstspiederīgajiem” programmas izstrāde un ieviešana.

Papildus ziņas par profesionālo darbību:

1997.-1999. Mācītāju eksaminācijas komisijas loceklis

1997.-1999. Evaņģēlistu eksaminācijas komisijas loceklis

1997.- 1998. North East Luther Academy, Latvia branch, pārstāvis

2004.- 2006. LELB Svētdienu skolas nozares komisijas loceklis

1997 – patlaban LELB SL teoloģiskais konsultants

1993.- 2004 Luterisma Mantojuma Fonds, valdes loceklis

2004.- 2006. Association for the Advancement of Baltic Studies (AABS), loceklis

2006.- patlaban Zinātņu akadēmijas Teoloģisko terminu komisijas loceklis

2010. – patlaban – profesora R.Feldmaņa fondes valdes priekšsēdētājs

2011.- patlaban Rīgas Latviešu Biedrības (RLB) domnieks

2011. – patlaban RLB Nacionālās identitātes komisijas priekšsēdētāja vietnieks

2014. – patlaban fonda, grāmatas „Mūsu Virsgani” teoloģiskais konsultants – redaktors, koncepta autors - iniciators, autors

 

Rīga, 14.12. 2013.

Google Translate

Fonds „Mūsu Virsgani”

 • Aleksandrs Poļakovs
 • Klāvs Bērziņš
 • Helēna Andersone
 • Inta Bērente-Strenga
 • Gundega Druske

Autori

Projekta darba grupa

 • Māra Siliņa
 • Ināra Klekere
 • Vitolds Mašnovskis
 • Iveta Kalme