“Dievs dāvājis cilvēkam mūziku, kas palīdz mums ar Viņu un savā starpā satikties…” (J.Kundziņš)

Get Adobe Flash player

Esmu zemnieka dēls – mans tēvs, vectēvs, mani ciltstēvi ir bijuši īsti zemnieki. Vēlāk tēvs kļuva par kalnraci un devās uz Mansfeldu. Esmu nācis no turienes.

Dr. M. Luters

Mrtina_Lutera_galda_runas

Latvijas Luterisma mantojuma fonds izdevis lielisku grāmatu, kuru varam izlasīt arī internetā. Paldies fondam un censoņiem.

http://www.lmf.lv/LMF/M._Luters_files/Lutera%20galda%20runas.pdf

Mārtiņa Lutera galda runas.

Dr. M. Luters par mūziku un mākslu. 140.lpp. 

Viena no skaistākajām, jaukākajām un brīnišķīgākajām Dieva dāvanām ir mūzika.

Dr. M. Luters

Mūzika ir skaista, debešķīga Dieva dāvana, kas tuva teoloģijai. Es no savas necilās mūzikas negribētu atteikties nekādu lielāku lietu dēļ. Jaunatni vajag pastāvīgi radināt pie šīs mākslas, kas dara ļaudis labākus un tikumīgākus.

Dr. M. Luters

Kas nicina mūziku, kā to dara jūsmotāji, tiem es nevaru piekrist. Mūzika ir Dieva, nevis cilvēku dāvana. tā padzen velnu un dara ļaudis priecīgus. Mūzika liek aizmirst visas dusmas, nešķīstību, augstprātību un citus netikumus. Mūzikai es piešķiru otro vietu un augstāko godu – tūliņ aiz teoloģijas.

Dr. M. Luters

Dziedāšana ir labākā prakse un vingrināšanās. Tai nav nekāda sakara ar šo pasauli, ar tiesu, ķildām un strīdiem. Dziedātāji arī nav norūpējušies, bet ir priecīgi un dziedādami aizmirst visas raizes.

Dr. M. Luters

Mūzika vislabāk atveldzē noskumuša cilvēka sirdi – tā nomierina, uzmundrina un atspirdzina.

Dr. M. Luters

Mūzika man vienmēr bijusi mīļa. Kas iepazinis šo mākslu, tas ir krietnas dabas cilvēks, prasmīgs visās labās lietās. Skolās ir jāmāca mūzika. Tādu skolotāju, kurš neprot dziedāt, es neuzskatu par skolotāju.

Dr. M. Luters

Mūzika ir skaista, jauka Dieva dāvana, kas mani bieži saviļņojusi un uzmundrinājusi tā, ka esmu varējis ar prieku sludināt.

Dr. M. Luters

Mūzika pa daļai ir disciplīna un audzinātāja, kas dara ļaudis laipnākus un lēnprātīgākus, tikumīgākus un saprātīgākus. Slikti vijolnieki un čīgātāji māca mums ieraudzīt un sadzirdēt, cik laba, skaista māksla ir mūzika; jo baltu labāk var novērtēt, salīdzinot ar melnu.

Dr. M. Luters

Kad tika dziedātas dažas skaistas Senfela motetes, doktors Mārtiņš Luters klausījās ar apbrīnu un, slavēdams mūziku, sacīja: tādu moteti es nespētu sacerēt, kaut arī es vai rautos pušu; bet viņš savukārt nespētu nevienu psalmu pasludināt tā, kā es.

Dr. M. Luters

Daži dižciltīgie un mantrauši domā, ka viņi manam žēlīgajam kungam uz mūzikas rēķina ik gadu ietaupa trīstūkstoš guldeņu; vienlaikus pavisam nelietderīgi tiek izšķiesti trīsdesmit tūkstoši guldeņu. Ķēniņiem, firstiem un kungiem ir jāuztur mūzika, jo pasaules varenajiem un valdītājiem piederas rūpēties par brīvajām mākslām un likumiem. Ja arī atsevišķiem vienkāršiem cilvēkiem, privātpersonām, šīs mākslas ir mīļas, viņi tomēr nevar tās uzturēt.

Dr. M. Luters

Es domāju – ja Dāvids tagad celtos augšā no mirušajiem, viņš būtu ļoti pārsteigts, cik lielus sasniegumus cilvēki guvuši mūzikā.

Dr. M. Luters

Man vislabāk patīk divu veidu vingrinājumi un brīvā laika pavadīšana, proti, mūzika un bruņinieku spēles ar dažādām cīņām. Mūzika padzen sirds raizes un melanholiskas domas, bet cīņas attīsta miesas locekļus un uztur labu veselību. Turklāt šādas nodarbības neļauj nodoties dzeršanai, netiklībai un kāršu spēlei, kādu redzam galmos un pilsētās. Tur tagad nedzirdam neko citu kā vien: iedzer! Tas tev nāks par labu! – tā notiek, kad tiek noniecināti godājami nodarbošanās veidi un bruņinieku spēles.

Dr. M. Luters

Tad, kad mūziķiem lūdz, viņi nedzied; kad neviens nelūdz, tad gan viņi dzied bez apstājas.

Dr. M. Luters

Kas dzied, tas daudz neraizējas; viņš atstāj malā visas rūpes un gavilē ar priecīgu prātu.

Dr. M. Luters

Velns ir bēdīgs gars un dara cilvēkus bēdīgus, tādēļ līksmību viņš nevar paciest. Tā nu viņš no mūzikas bēg labi tālu – īpaši tad, kad tiek dziedātas garīgas dziesmas. Tā Dāvids ar savu kokles spēli palīdzēja Saulam, kad velns to mocīja, un darīja vieglākus viņa pārbaudījumus.

Dr. M. Luters

Google Translate

NURME – 2014