“Dievs dāvājis cilvēkam mūziku, kas palīdz mums ar Viņu un savā starpā satikties…” (J.Kundziņš)

Get Adobe Flash player

mvbilde

Grāmata "Mūsu Virsgani" – veltījums Reformācijas 500 gadadienai
(1517.31.10.-2017.31.10.)

"Pieminiet savus vadītājus, kas jums Dieva vārdu sludinājuši!" (Ebr. 13:7)

Grāmatas projekts "Mūsu Virsgani" īsteno šo aicinājumu, kas aktuāls tieši tagad. Mārtiņa Lutera aizsāktās reformācijas 500-gades zīmē tas atsauc dzīvā atmiņā visus tos, kuri aizvadītajos 100 gados kaut īsu brīdi nesuši Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas virsgana atbildību un tā bijuši par svētību visai mūsu tautai.

Ar pateicību esam iepazinušies ar projektu "Mūsu Virsgani" un tam labprāt piekrītam. Reizē sirsnīgi lūdzam visas organizācijas un privātpersonas veicināt šīs grāmatas izdošanu, cik un kā vien iespējams: ar atmiņu un foto materiāliem, ar lūgšanām, un arī ar finansiālu atbalstu.

Nevienam no mums nav tik daudz spēka un līdzekļu, lai paveiktu šo lielo darbu bez citu palīdzības. Taču, atsaucoties šim Bībeles aicinājumam, mēs kopīgi palīdzēsim iemūžināt vēsturisko piemiņu, ar kuru saistīta arī mūsu dzīve.

Dieva Vārds ir radījis īstenību un grib īstenoties arvien no jauna.

Lai Viņš iemiesojas arī šajā grāmatā!

+ Jānis Vanags (LELB arhibīskaps)

+ Elmārs Ernsts Rozītis (LELBāL archibīskaps)

mvbilde2

Gandrīz 500 gadus Lutera Reformācijas mantojums ietekmējis gan mūsu kultūrvides, gan latviešu nācijas veidošanos, veidojis mūsu Luterisko Baznīcu, kas ir viena no senākajām pasaulē. Šo Baznīcu cēluši un ietekmējuši pašaizliedzīgi ļaudis, kas palikuši uzticīgi savai Baznīcai un savai tautai arī visgrūtākajos laikos.

Lai Dievs dod, ka grāmata "Mūsu Virsgani" nestu tālāk šo nozīmīgo mantojumu un kļūtu par avotu, kur nākamajām paaudzēm smelties stiprinājumu un iedvesmu aizvien jauniem ticības varoņdarbiem mūsu tautas labā un Dievam par godu.

Grāmatas autori, redaktori un veidotāji: LELB bīskaps Pāvils Brūvers, Dr. phil. Māra Grudule, komponists un ērģelnieks Aivars Kalējs, Dr. theol. Guntis Kalme, Dr. theol. Normunds Kamergrauzis, Dr. philol. Ināra Klekere, Mg. theol. Māris Ķirsons,  Dr. h. c. art. akadēmiķis Imants Lancmanis, Mg. theol. Voldemārs Lauciņš, vēsturnieks Vitolds Mašnovskis, Mg. philol. Ilona Miezīte, dzejnieks Jānis Peters, LELBāL arhibīskaps Elmārs Ernsts Rozītis, Mg. art. Māra Siliņa, Dr. habil. chem., Dr. hist. h.c. akadēmiķis Jānis Stradiņš, prof., Dr. theol. Jouko Talonens, LELB arhibīskaps Jānis Vanags, dzejniece Māra Zālīte un citi.

Projekta iniciatori: Nodibinājums – Fonds "Mūsu Virsgani" – Helēna Andersone, Inta Bērente-Strenga, Klāvs Bērziņš, Gundega Druske, Aleksandrs Poļakovs
www.GARAmuzika.lv


Rekvizīti:
Nodibinājums "Mūsu Virsgani"
Reģ. nr. 40008224225
Adrese: Lāčplēša iela 36 – 10a, Rīga, LV -1011
Banka: AS "Swedbank"
Konts: LV50HABA0551038410535
SWIFT kods: HABALV22

 

Veltījums: Reformācijas 500 gadadienai (1517.31.10.-2017.31.10.), LELB 100. gadadienai  (1917.31.10 – 2017.31.10.) 

mvbilde3

Labdien.

Labdien, cienījamie grāmatas „Mūsu Virsgani” autori.

Labdien, Latviešu un Latvijas tauta – tuvu un tālu.

Paldies.

Paldies visiem, kas lugšanās, domās, darbos bija un būs kopā ar mums.

Paldies. laiks rit savu gaitu. rudens atnesis bagātu ražu. rokas atpūtas nogurušas. prāts kņud nepacietībā. daudz darāmā... tātad. viss notiek. viss turpinās. Paldies.

Mūsu Virsgani...

Kas te notiek? Jau atkal? Beidziet, netērējiet papīru! Ko gan jūs iedomājaties? Vai tad vēl nav gana?

Šos vienkāršos un šķietami pamatotos jautājumus mēs dzirdam bieži. Patiesīguma intonācijā izteikti un neticīga skatiena pavadīti tie pārliecina. Pārliecina, bet ne vienmēr un ne visus.

Dievs taču dāvājis mums dzīvību, pūriņā ielikdams Vārdu un Ticību. Vārdu, kas mums dāvāts līdz ar Bībeli, un dzīvības pamatos – Ticību.

Un tāpēc – top grāmata. Top doma. Top stāsts par cilvēkiem, kuri, darbos mīlēdami savu Tautu, Baznīcu un pāri visam Dievu, nosebojušies rakstīt savu Vēsturi. Grāmata par kalpiem, kas cauri laikiem auž nebeidzamo Ticības jostu no Debesīm līdz smilšu kopiņai un bezgalīgi tālu aiz tās – Mūžībā. Top grāmata par mūsu Virsganiem un mūsu Baznīcu.

Grāmatas „Mūsu Virsgani” koncepts

Moto:

Viena tauta, viena Dzimtene, viena Tēvzeme, viena Vēsts divās Baznīcās

Izdevuma mērķis: reprezentēt latviešu Baznīcas un tautas vēsturi LELB un LELBāL Virsganos, atklājot minētā moto īstenošanos viņu kalpošanas ceļā.

Izdevuma saturs: Reformācijas piecsimtgadei veltīts grezns, bagātīgi ilustrēts LELB un LELBāL Virsganu un vadītāju biogrāfiju un būtiskāko kalpošanas materiālu (sprediķu, uzrunu, domugraudu u.c.) apkopojums.

Īpaša vieta grāmatā ierādīta ievērojamu Latvijas zinātnes un kultūras darbinieku esejām un rakstiem par tēmām, kas veltītas Latvijas luteriskajai Baznīcai un tās lomai mūsu tautas vēstures gaitā.

LELB, LELBāL grāmatā aptvertās personas: bīskaps Kārlis Irbe, arhibīskapi Teodors Grīnbergs,  Gustavs Turss (Tūrs), Kārlis Kundziņš, Jānis Matulis, Arnolds Lūsis, Ēriks Mesters, Kārlis Gailītis; LELB arhibīskapa p.i. – prāvesti Kārlis Fridrihs Irbe, Arturs Siļķe, Alberts Virbulis, Pauls Rozenbergs, Viktors Ozoliņš; arhibīskapa v.i. – prāvests Pēteris Kleperis un mācītājs, prof. Alberts Freijs.

Grāmatā ievietotas arī LELB arhibīskapa Jāņa Vanaga un LELBāL arhibīskapa Elmāra Ernsta Rozīša biogrāfijas, kā arī viņu apceres par LELB un LELBāL iepriekšējo arhibīskapu kalpošanu grāmatas moto gaismā.

Izdevuma raksturojums:

Apjoms :            250–300 lpp. (arī DVD)

Attēli:                 300–400

Tirāža:                1500

Izmaksas:           48 000 € (pirmplānošana; startam 20 – 30%)

Valoda:               latviešu, angļu; burtnīcās - vācu, franču

Kvalitāte:            saprātīga, iespējami augsta

Termiņš:             2016.31.10. – veltījums Reformācijas 500 gadadienai (1517.31.10.– 2017.31.10.)

Atbalsta: Fonds „Mūsu Virsgani”, muzeji, arhīvi, sabiedriskās organizācijas, privātpersonas

Musu_Virsgani

Vāka dizaina ideja, skice – Imants Žodžiks, grāmatas izmēri 245x308mm 

Fonds „Mūsu Virsgani”

Fonda „Mūsu Virsgani” valdes priekšsēdētājs – Aleksandrs Poļakovs, koncepta autors, koordinators

Fonda „Mūsu Virsgani“ valdes loceklis – Klāvs Bērziņš, koncepta autors, koordinators, LELBāL prāvests Vācijā

Fonda „Mūsu Virsgani“ valdes locekle – Helēna Andersone, koncepta autore, koordinatore, LELB arhibīskapa asistente

Fonda „Mūsu Virsgani“ valdes locekle – Inta Bērente-Strenga, izdevuma mākslinieciskā, finanšu, izdevniecības koncepta autore un koordinatore, izdevēja, aģentūras „DUE” valdes locekle

Fonda „Mūsu Virsgani” valdes locekleGundega Druske, aģentūras „DUE” kabineta vadītāja, finanšu, izdevniecības koncepta koordinatore

Projekta darba grupa un autori 

 • Pāvils Brūvers – teksta autors, LELB Liepājas diecēzes bīskaps. (Eseja „Atdzimšana un Atjaunošanās”)
 • Māra Grudule, prof., Dr. phil. – teksta un koncepta autore, konsultante, esejas autore, LU Humanitāro zinātņu fakultātes Latvistikas un baltistikas nodaļas Latviešu literatūras vēstures un teorijas katedras vadītāja
 • Aivars Kalējs – teksta autors, mūzikas zinātnieks, komponists, ērģelnieks. (Eseja „Latvijas luterāņu dievnamu ērģeles”)
 • Guntis Kalme, Dr. theol. teksta un koncepta autors, LELB Lutera Akadēmijas pasniedzējs, mācītājs. (Nodaļa „Arhibīskaps Teodors Grīnbergs”)
 • Normunds Kamergrauzis, Dr. theol. teksta un koncepta autors, mācītājs. (Nodaļa „Arhibīskaps Kārlis Gailītis”)
 • Imants Lancmanis, Dr. h. c. art. – teksta autors, Rundāles Pils muzeja direktors (Eseja „...baznīca un Baznīca”)
 • Voldemārs Lauciņš, Mg. theol. – teksta un koncepta autors, teologs. (Nodaļas „Bīskaps Kārlis Irbe” un „Arhibīskapa p.i. Kārlis Fridrihs Irbe”)
 • Ilona Miezīte, Mg. philol. – teksta un koncepta autore, reliģisko krājumu eksperte, Rakstniecības un mūzikas muzeja kolekciju kuratore. (Nodaļa „Arhibīskaps Ēriks Mesters”)
 • Jānis Peters – teksta autors, dzejnieks, publicists, sabiedriskais darbinieks 
 • Elmārs Ernsts Rozītis – teksta autors, LELBāL arhibīskaps
 • Jānis Stradiņš, Dr. habil. chem, Dr hist. h.c. teksta autors, Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāta priekšsēdētājs. (Eseja „Mārtiņš Luters un Reformācijas ietekme Latvijas vēsturē”)
 • Jouko Talonens, prof., Dr. theol. teksta autors, Helsinku Universitātes Teoloģijas fakultātes baznīcas vēstures profesors, Somijas Zinātņu akadēmijas pētnieks
 • Valdis Tēraudkalns, prof., Dr. phil. – teksta autors, LU Teoloģijas fakultātes Baznīcas un reliģiju vēstures katedras vadītājs
 • Jānis Vanags - teksta autors, LELB arhibīskaps
 • Māra Zālīte – teksta autore, dzejniece, dramaturģe, esejiste, sabiedriskā darbiniece
 • Un vēl simtiem cilvēku, kas gadsimtos kalpojuši, dzīvojuši savu ticību, radījuši, kopuši mūsu Baznīcu un tās atmiņu. Tās vēsturi – no pagājības, cauri šodienai – nākotnē.

Grāmatas redaktore – Māra Siliņa, Mg. art.

Grāmatas literārā un kultūrvēsturiskā konsultanteInāra Klekere, Dr. philol., LNB Reto grāmatu un Rokrakstu nodaļas vadītāja 

Grāmatas vizuālais koncepts un realizācija – Vitolds Mašnovskis, vēsturnieks, novadpētnieks

Reliģisko krājumu eksperte, koordinatore – Iveta Kalme, LELB arhivāre

 

Kontakti:

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu informācija, prese, sabiedriskās attiecības

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu – mājaslapas administrators (ieteikumi, labojumi, padomi, mudinājumi, papildinājumi, dokumenti, fotogrāfijas, manuskripti

Google Translate

Fonds „Mūsu Virsgani”

 • Aleksandrs Poļakovs
 • Klāvs Bērziņš
 • Helēna Andersone
 • Inta Bērente-Strenga
 • Gundega Druske

Autori

Projekta darba grupa

 • Māra Siliņa
 • Ināra Klekere
 • Vitolds Mašnovskis
 • Iveta Kalme